Zásady ochrany osobných údajov

Ako užívateľa webových stránok www.viralsvet.sk by sme Vás radi oboznámili o nižšie popísaných zásadách o ochrane súkromia a o spracovaní osobných údajov.

V tomto texte sa dozviete hlavne:

 1. Aké osobné údaje o Vás získavame
 2. Za akými účelmi budeme Vaše osobné údaje spracovávať
 3. Komu môžu byť vaše osobné údaje predané
 4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať
 5. Aké máte vo vzťahu ku ochrane Vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať akúkoľvek časť z tohto textu vysvetliť, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na emailovej adrese kontakt@viralsvet.sk

Aké osobné údaje o Vás získavame?

 1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade,že

 1. sa rozhodnete vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);
 2. sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formuláru alebo emailu;
 3. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania webovej stránky;
 4. všeobecné informácie o Vašom zariadení (rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia..);
 5. informácie o tom, ktoré články ste prečítali, identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, súbory cookie a poloha;
 6. informácie získané prostredníctvom súborov cookies ( viac o cookies nájdeš tu ) a iných monitorovacích programov našich partnerov;
 7. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami (Facebook like button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi by sa stali iba v momente, ak by sme ich priradili ku konkrétnej identifikovateľnej fyzickej osobe.

Za akými účelmi budeme Vaše osobné údaje spracovávať?

 1. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

Webová stránka viralsvet.sk spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa) na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu. V týchto správach vás informujeme o novinkách, udalostiach alebo službách, ktoré poskytujeme a tie, ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať.

Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do formuláru na viralsvet.sk pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter), vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter).

 1. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky webovej stránky

Tieto údaje zbierame kvôli zlepšeniu kvality našej web stránky a vývoj nových webových služieb, na vykonávanie analýz a meraní, s cieľom pochopiť ako sú naše web stránky využívané, pre zobrazovanie prispôsobenejšieho obsahu, ako sú napr. relevantnejšie články

Komu môžu byť vaše osobné údaje predané

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú u nás a spracúvame ich len my. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov ako sú napríklad sprostredkovatelia serverovej, webovej alebo IT služby.

Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby, či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu potrebnú k plneniu archivačných povinností podľa právnych predpisov.

Výnimka sa týka iba zasielania správ priameho marketingu (newsletter), pri týchto správach uchovávame Vaše osobné údaje po dobu,po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby, alebo pokiaľ sa z newsletteru neodhlásite.

Aké máte vo vzťahu ku ochrane Vašich osobných údajov práva.

Vo vzťahu k nám prevádzanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom;
 2. právo na opravu;
 3. právo na zmazanie („právo byť zabudnutý“);
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ;
 5. právo namietať o spracovaní Vašich osobných údajov;
 6. právo podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prístup znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracúvať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali. Taktiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na zmazanie znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

Právo na obmedzenie spracúvania znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohladom spracúvania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že ich môžeme mať uložené a použiť ich iba v prípade, ak to vyžadujú právne nároky.

Právo podať sťažnosť znamená, že máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame pre účely priameho marketingu, alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Bezpečnosť osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu a zneužitiu týchto údajov.
 2. Bez ohľadu na všetky opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu a ukladanie elektronický dát nemôže byť 100% bezpečné.
 3. Časti našej webovej stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nevlastníme. Nad takýmito webovými stránkami a službami nemáme žiadnu kontrolu. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 01.01.2021.